ปฏิทินงาน

 
 

วันที่

กิจกรรม-งาน

หมายเหตุ

พฤษภาคม
   

7-8 พ.ค.62

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1

 

9-10 พ.ค.62

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.4

 
13 พ.ค.62 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

     
กรกฏาคม
   
12 ,15 ก.ค.62 โรงเรียนปิด(ครูไปศึกษาดูงาน)  
18,22 ก.ค 62
สอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.ต้น  
     
กันยายน
   

17,19 ก.ย.62

16,18,20 ก.ย.62

สอบปลายภาคชั้น ม.ต้น

สอบปลายภาคชั้น ม.ปลาย

 
30 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0  ร  มส  มผ ภาคเรียนที่ 1/2562

 

 1-9 ต.ค. 62

29 ต.ค. - 29 พ.ย.62

สัปดาห์การสอบแก้ตัวทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1

สัปดาห์การสอบแก้ตัวทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1

 

 

 

 
ตุลาคม
   

 23 ต.ค.62

ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.2 ภาคเช้า              ม.3 ภาคบ่าย

 เช้า 07.30 - 12.00

บ่าย 12.30 - 16.30

 24 ต.ค.62

ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.5 ภาคเช้า           ม.6 ภาคบ่าย  

 30 ต.ค. 62

ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 ภาคเช้า

ม.4 ภาคบ่าย

 

 ธันวาคม

   
 23,25,27 ธ.ค.62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้น ม.ปลาย  
 24,26 ธ.ค.62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้น ม.ต้น