Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ :โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หล่มสัก)

        ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ขนาดพื้นที่โรงเรียน : 54 ไร่

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  : วิชาการดี เทคโนโลยีพร้อม

อัตลักษณ์โรงเรียน       : "สร้างกิจกรรม ทำด้วยตนเอง"

วิสัยทัศน์โรงเรียน        : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                               มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล


จำนวนห้องเรียน
 

ม.1     15 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน,ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.2     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.3     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.4     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.5     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.6     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)


จำนวนนักเรียน
 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 284 401 685 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 354 654 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 365 635 14
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 854 1120 1974 43
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 303 502 11
มัธยมศึกษาปีที่ 5 184 291 475 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 157 330 487 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 540 924 1464 33
รวมทั้งหมด 1394 2044 3438 76

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC)

 

ข้อมูลครู 

เพศ/จำนวน ผู้อำนวยการ        รอง           ผู้อำนวยการ ครูประจำการ พนักงานราชการ ครูช่วยราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ
ชาย 1 3 40  -  - 2 11
หญิง  - 1 122 2  - 3 1
รวม 1 4 162 2  - 5 12

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว1011 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20 – 40 นาที 2) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 3) กำหนดส่งโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ 1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ04010/ว793( ตามลิงค์นี้ http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%... 2.แนวทางจัดทำ VTR Career Courseware สวก. ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 3.ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้า Career C ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 4.ข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E... สิ่งที่แนบมาด้วย:  5.เอกสารข้อ 2 กรอบคำเสนอของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. 6.เอกสารข้อ 3 รายละเอียดโครงการงบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก.

  • เรียน:  ผู้สนใจ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News