Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

กิจกรรมหน้า8

   
   

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 
ประธานดำเนินการโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
9 เม.ย. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดงานวันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม
24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษา 
ดำเนินการรับมอบตัว
นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

ประธานดำเนินการโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
9 เม.ย. 2559 หอประชุมโรงเรียน

 
 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา2558 
ประธานในพิธีโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์
28 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

 
 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 โดยงานคอมพิวเตอร์ รร.สระบุรีวิทยาคม

 
 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ 
และการจัดกิจกรรมในวิชา IS ประจำปีการศึกษา 2558
 
ประธานเปิดงานโดย นายวิวัฒน์ พรหมมุนินทร์ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
19 ก.พ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

 
  งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ 9-11มี.ค.2559 หลักสูตรโปรแกรมแอนิเมชั่น 2D และการสร้างเว็บไซต์ โดยมีผู้อำนวยการเฉลียว ไตรพิพัฒน์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด