Get Adobe Flash player

                              
                      ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งเพื่อการศึกษากับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
ติดตามรายละเอียดได้ที่ "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"

   

                                                    

                                            
สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทำการตั้งจุดตรวจวัดไข้เพื่อระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มาเข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โดยทำการใช้เครื่องมือวัดไข้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เดินเข้าสนามสอบ รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ที่มาคุมสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี . (14มีนาคม 2563) 

เนื้อหา

รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2560

 


เด็กชายชณาธิป นงคมณีกุล นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดยอดนักอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560