Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2560

 


เด็กชายชณาธิป นงคมณีกุล นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดยอดนักอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560