Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รับการนิเทศติดตามตรวจสอบการประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอสมุดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

คณะกรรมการนิเทศติดตามประกอบด้วย

    1.นายอภิชาต  พุทธเจริญ           ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.4

    2.นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์           ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

    3.นายวัชรินทร์  มัสเจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

    4.นายไสว  เปรมปรี                  ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    5.นายธัญพิสิษฐ์  หอมหวล         ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    6.นายวิชัย  พึ่งบุญไทย             ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    7.นางสาวสุพัตรา  เมืองบุญชู       ศึกษานิเทศก์ สพม.4

 

ดูภาพ