Get Adobe Flash player

                              
                      ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งเพื่อการศึกษากับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
ติดตามรายละเอียดได้ที่ "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"

   

                                                    

                                            
สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทำการตั้งจุดตรวจวัดไข้เพื่อระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มาเข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โดยทำการใช้เครื่องมือวัดไข้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เดินเข้าสนามสอบ รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ที่มาคุมสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี . (14มีนาคม 2563) 

เนื้อหา

รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รับการนิเทศติดตามตรวจสอบการประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอสมุดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

คณะกรรมการนิเทศติดตามประกอบด้วย

    1.นายอภิชาต  พุทธเจริญ           ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.4

    2.นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์           ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

    3.นายวัชรินทร์  มัสเจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

    4.นายไสว  เปรมปรี                  ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    5.นายธัญพิสิษฐ์  หอมหวล         ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    6.นายวิชัย  พึ่งบุญไทย             ศึกษานิเทศก์ สพม.4

    7.นางสาวสุพัตรา  เมืองบุญชู       ศึกษานิเทศก์ สพม.4

 

ดูภาพ