Get Adobe Flash player
                  

                                                    

มอบรางวัลเรียนดี-ประพฤติดี(2558,2559)

  

     ด้วยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และโครงการมอบรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โรงเรียนจึงจัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนเรียนดียอดเยี่ยม(เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ปีการศึกษา 2558 และรางวัลประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานในการมอบเกียรติบัตรโดย นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม