Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ค่ายพักแรมลูกเสือปี 2559

ด้วยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กำหนดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559 ด้วยการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และสอบวิชาพิเศษ ดังนี้

   ♦ค่าย 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2560 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม แบบ ไป-กลับ

   ♦ค่าย 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

   ♦ค่าย 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ.นครนายก

   ♦ค่าย 4 ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ต้นตอง อ.วังม่วง จ.สระบุรี