Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

ด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

ตามข้อสั่งการ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

โดยเริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ในช่วงเวลา  15.00 น. - 16.30 น. เป็นต้นไป.  

     ทางโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยเริ่มกิจกรรมการออกกำลังกาย เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ โดมกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และจะดำเนินการต่อเนื่องไปในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ จนถึงวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ประธานดำเนินการโดย นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม