Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

โครงการ "ไม่กินหวาน"

โครงการรณรงค์ "ไม่กินหวาน"

  

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ให้นักเรียนไม่กินหวานเพื่อสุขภาพ เปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 

โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

1. ดื่มน้ำเปล่าเป็นหลัก โดยจัด"สัปดาห์ดื่มน้ำเปล่า" ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน

2. ลดการกินหวาน โดยจัดกิจกรรม "วันพุธหยุดกินหวาน" งดกินหวาน 1 วันในทุกสัปดาห์

3. ร้านค้าลดปริมาณการใช้น้ำตาลในอาหาร และเครื่องดื่ม

4. นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังทานอาหารกลางวัน