Get Adobe Flash player

กำหนดการทอดผ้าป่า 6 ส.ค.2559

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปจัดหาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญ โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย ในบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม(ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)” บัญชีเลขที่ ๑๑๕ – ๐ – ๘๔๒๗๑ – ๗
ในการนี้ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขออนุโมทนาในการกุศล และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันทุกประการ เทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ )
        เวลา ๐๘.๐๐ น. - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ โดมกีฬา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
        เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
        เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายผ้าป่าฯ , ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
                           - ผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร