Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

วันสุนทรภู่ ปี 2559

  กิจกรรมวันสันทรภู่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพ ,แต่งคำกลอน เพื่อระลึกถึงนักกวีเอกชาวไทย ที่เป็นผู้สร้างสรรค์บทความ วรรณกรรม กลอนต่างๆ ที่มีความไพเราะ ยกตัวอย่างเช่น “พระอภัยมณี” ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม โดยยกย่องให้สมญาว่า “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งวันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย 

    อ่านประวัติพระสุนทรโวหาร (ภู่)*วิกิพีเดีย