Get Adobe Flash player
                  

                                                    

วันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม

24 มีนาคม 2559 กิจกรรมงานวันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม

  

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเป็นการทำบุญโรงเรียน และทำกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับครูที่เคยสอนอยู่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมมาก่อน

       เริ่มงานเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีโดย นายลือชา สร้อยพาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ประวัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี มีประวัติ   ความเป็นมาสืบเนื่องมามากกว่า 100 ปี ด้วยการรวมสถาบันการศึกษา 2 สถาบันเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี หรือโรงเรียนสระบุรี (ส.บ.1)        กับโรงเรียนสหายหญิง หรือโรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” (ส.บ.2)

สำหรับโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี หรือโรงเรียนสระบุรี (ส.บ.1) ก่ตั้งดยพปลัดบุญ  เจ้าอวาวัดาแดง และเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2445 โดยใช้ชื่อว่าโรเรียวัดาแดง  ต่อมา พ.ศ. 2456      ได้ย้ยที่ตั้งไปยัวัดัตนาาม (วัดปากียว) และใช้ชื่อว่า โรงเรียน           วัดปากเพรียว จากนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี มีการย้ายสถานที่อีก 2 ครั้ง คือ พ.ศ. 2481 ย้ายไปสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีในปัจจุบัน และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2499 คือสถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งได้รับการที่ดินากพตำรวจกปาณ อดิี่ดินพิ่ติมากกศานา

โรงเรียนสหายหญิง หรือโรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” (ส.บ.2) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2463 อาศัยบ้านพักปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นที่เรียนครั้งแรกมีครูกรองทรัพย์   สุนทรนนท์ (กิจสุวรรณ) เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ. 2466 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนสหายหญิง”

ปี พ.ศ. 2515 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี หรือโรงเรียนสระบุรี (ส.บ.1) กับโรงเรียนสหายหญิง หรือโรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” (ส.บ.2) โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีนายเจตน์ แก้วโชติ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสระบุรี โรงเรียนสหายหญิง และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสหายหญิง

            1. นางกรองทรัพย์    สุนทรนนท์            พ.ศ. 2463-2476

            2. นางสาวภัทรจิต    ชุมะโชติ               พ.ศ. 2476-2496

            3. นางจิตติมา         จันทะยานี             พ.ศ. 2497-2515

โรงเรียนสระบุรี และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

            1. พระปลัดบุญ       ตั้งแต่ พ.ศ. 2445      ถึงปีใดไม่ปรากฏ

            2. ขุนสมบัติยาภิรมย์ (บุญชู  สิงหไพศาล)   ตั้งแต่ปีใดถึงปีใดไม่ปรากฏ

            3. นายชุ่ม             (ไม่ทราบนามสกุล)    ตั้งแต่ปีใดถึงปีใดไม่ปรากฏ

            4. นายทองอยู่        คัมภิรานนท์             พ.ศ. 2456-2462

            5. นายบุญนาค        ดิษพงษ์                 พ.ศ. 2462-2465

            6. นายมี               ศาลีชีวิน                 พ.ศ. 2465-2468

            7. นายสิงห์            วานิชยานนท์           พ.ศ. 2468-2469

            8. นายทองอยู่        หงส์ประสิทธิ์           พ.ศ. 2469-2474

            9. นายฟู              คชพิมพ์                  พ.ศ. 2474-2477

            10.นายสกล           สิงหไพศาล             พ.ศ. 2477-2485

            11.นายพิศาล         มั่นเสมอ                พ.ศ. 2485-2486

            12.นายเจษฎ์          ปรีชานนท์             พ.ศ. 2486-2488

            13.นายโปร่ง          ส่งแสงเติม              พ.ศ. 2488-2491

            14.นายสันทัด         เมี้ยนกำเนิด           พ.ศ. 2491-2511

เข้าสู่ยุคโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2515

            15.นายเจตน์          แก้วโชติ                พ.ศ. 2511-2517

            16.นายลือชา          สร้อยพาน             พ.ศ. 2517-2526

            17.นายสมชาติ        รัตนถาวร              พ.ศ. 2526-2530

            18.นายสมพงษ์       รุจิรวรรธน์             พ.ศ. 2530-2534

            19.นายประกอบ      รุ่งสัมพันธ์             พ.ศ. 2534-2541

            20.นางกัญญา         จีรจิตต์                พ.ศ. 2541-2543

            21.นายวิโรจน์         ฟักสุวรรณ์            พ.ศ. 2543-2546

            22.นายวัฒนพงศ์     เสมา                   พ.ศ. 2546-2558

            23.นายเฉลียว         ไตรพิพัฒน์           พ.ศ. 2558-- ปัจจุบัน

กำหนดการวันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

9.00 น.        ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคคลากร ครูเก่า และศิษย์เก่า พร้อมกันที่โต๊ะหอประชุม

                    - นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ

9.30 น.        ประธานในพิธี นายลือชา สร้อยพาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

         จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                   - ประธานในพิธี พร้อมคณะ ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม

10.30 น.      เริ่มพิธีแสดงมุทิตาจิตครูเก่า รดน้ำดำหัวขอพรครูเก่า เนื่องในวันสงกรานต์

                   - นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

                     มอบของที่ระลึกให้ครูที่เกษียณไปแล้วประกอบด้วย

                             1. แผ่นซีดีเพลงโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

                             2. สายรัดข้อมือสระบุรีวิทยาคม

- ผู้แทนครูเก่า (นายลือชา สร้อยพาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) กล่าวแสดงความรู้สึก

12.00 น.      รับประทานอาหาร

                             - การแสดงของนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะ