Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

มอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม (ปีการศึกษา 2557) และรางวัลประพฤติดี (ปีการศึกษา 2558) ทั้งนี้เป็นงานที่อยู่ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประธานในการมอบเกียรติบัตรรางวัลโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์
(15 ก.พ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม)