Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ติวโอเน็ต ม.3

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการจัดโครงการสอนทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net
โดยใช้กรอบโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลักในการทบทวน ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา,) จัดการเรียนการสอนทบทวนโดยคณะครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ โดยเริ่มทำการจัดการเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8-15 ก.พ. ในคาบเรียนที่ 8-9 ของทุกวันทำการ
ส่วนในวันพฤหัส ที่ 11 ก.พ. จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันกวดวิชาเดอะเบรนในรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ซึ่งกำหนดการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น ม.3 จะทำการทดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ก.พ.2559 นี้