Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

เข้าค่ายลูกเสือฯ ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.3 และคณะลูกเสือกองร้อยพิเศษ ชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 2559