Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ติวโอเน็ต ม.6

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยงานแนะแนวฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดโครงการเรียนทบทวนความรู้ (ติว)เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(ท่าหลวง) โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึงวันที่ 4 ก.พ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโคกกระท้อนฯ และโรงเรียนหนองแซงวิทยา เข้าร่วมในการเรียนนี้ด้วย
ประธานเปิดการเรียนโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 ตารางการเรียน

วัน เวลา รายวิชา
อังคาร    26 ม.ค.59 08.30 - 15.30 น. วิทยาศาสตร์
พุธ        27 ม.ค.59 08.30 - 15.30 น. คณิตศาสตร์
พฤหัส    28 ม.ค.59 08.30 - 15.30 น. ภาษาอังกฤษ
ศุกร์      29 ม.ค.59 08.30 - 15.30 น. ภาษาอังกฤษ
จันทร์      1 ก.พ.59 08.30 - 15.30 น. สังคมศึกษา
อังคาร     2 ก.พ.59 08.30 - 15.30 น. ภาษาไทย
พุธ         3 ก.พ.59 08.30 - 15.30 น. สังคมศึกษา
พฤหัส     4 ก.พ.59 08.30 - 15.30 น. วิทยาศาสตร์