Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

สอบคณิตฯเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่9

pic1

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2559
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น กรุงเทพฯ, นครนายก, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ปทุมธานี, ลพบุรี, และจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแยกตามระดับชั้นได้ ดังนี้
 

ระดับชั้น  จำนวนนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
ป.1   632 15.32 
ป.2   569 13.80 
ป.3  612 14.84
ป.4  536 13.00
ป.5  537 13.02
ป.6  632 15.32
ม.1  225 5.46
ม.2  167 4.05
ม.3  214 5.19
 รวม  4124 100.00