Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารโรงเรียน

 

19 ม.ค. 2559 ผู้บริหาร-ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เข้าอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และ ประสบการณ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ด้วยระบบงานโปรแกรม e-school ของโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้บริหาร และครูเข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบุคลากร, หัวหน้างานบุคลากร, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, หัวหน้างานแผนงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ร่วมเข้าอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวิทยากรผู้ให้การอบรมคือ นายไพศาล ชนะกุล ครูผู้พัฒนาโปรแกรมจากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย