เนื้อหา

ประชุมครูกลุ่มสาระฯ

ผอ.เฉลียว  ไตรพิพัฒน์  ร่วมประชุมกับครูตามกลุ่มสาระฯ 

 

เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

   

                              ( 11 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย )
   

   

                          ( 16 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ )

   

                            ( 17 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา )

 

  

                               ( 19 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ )

 

  

                    ( 20 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี )

  

                    ( 23 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา+งานห้องสมุด )

  

                             ( 26 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ )

  

                            ( 30 พ.ย. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา )