Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี58(ระดับจังหวัด)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

                                               [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

               เฉพาะรายการที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค

 

 

วิทยาศาสตร์

1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

1.ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

2.ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

 

1.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

2.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

3.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี

 

1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

2.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

3.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

4.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

5.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

6.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

7.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

8.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

9.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

10.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

11.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

12.การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

ชนะเลิศ

13.การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

ชนะเลิศ

14.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

15.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

16.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

17.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

18.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

19.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

1.การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

2.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์

 

1.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   ม.
1-ม.3

ชนะเลิศ

2.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

3.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

4.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

5.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

6.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

การงานอาชีพ

 

1.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

2.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ชนะเลิศ