Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

แนวปฏิบัติการปรับแก้คะแนนความประพฤติ

ประกาศจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

       นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน ซึ่งจะไม่จบหลักสูตรให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

              1. ให้ติดต่อของานทำจากครูแต่ละท่าน โดยนำแบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ครูลงนามด้วย

              2. การขัดโต๊ะห้องเรียนที่มีรอยขีดเขียน โดยให้ไปติดต่อครูที่ดูแลห้องเรียนนั้นๆ โดยให้คะแนนคืนห้องเรียนละ 20 คะแนน(คนเดียว ถ้ามากกว่า 1 คนให้หารเฉลี่ย) โดยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเอง

              3. การขัดโต๊ะโรงอาหาร ให้ติดต่อที่ครูสิรินันท์ (ห้องคหกรรม) การให้คะแนนคืนครูสิรินันท์จะให้ตามเนื้องานที่ทำ

              4. อื่น ๆ ให้ติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียน

นักเรียนที่ต้องการปรับลดคะแนนพฤติกรรม ๓๐ คะแนน

โดยการเข้าอบรม ในวันที่ .... เดือนมีนาคม ๕๘ จำนวน ๑ วัน ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอให้มาลงชื่อสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้คะแนนพฤติกรรมคืน 30 คะแนน

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ต้องมาเข้าแถวเพื่อแก้ไขพฤติกรรม

1. นักเรียนต้องมาเข้าแถวเวลา 7.50 น.ตามวันที่-เดือน ดังนี้

มีนาคม 12/13/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27

เมษายน 2/3/4/5

2. ทำพิธีหน้าเสาธง จำนวน 3 ครั้งต่อวัน (เวลา 7.50-8.50 น.)

3. เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เก็บขยะภายในโรงเรียน

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว1011 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20 – 40 นาที 2) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 3) กำหนดส่งโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ 1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ04010/ว793( ตามลิงค์นี้ http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%... 2.แนวทางจัดทำ VTR Career Courseware สวก. ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 3.ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้า Career C ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 4.ข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E... สิ่งที่แนบมาด้วย:  5.เอกสารข้อ 2 กรอบคำเสนอของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. 6.เอกสารข้อ 3 รายละเอียดโครงการงบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก.

  • เรียน:  ผู้สนใจ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News